بانک ملی

شماره حساب

۰۲۰۷۳۸۴۱۱۹۰۰۹

شماره کارت

۶۰۳۷۹۹۱۴۹۷۳۳۵۳۹۲